Pouczenie o odstąpieniu

Informacje dotyczące korzystania z prawa do odstąpienia od umowy

1. Prawo do odstąpienia

Mają Państwo prawo, aby w ciągu 14 dni odstąpić od niniejszej umowy, bez podania przyczyny.

Termin odstąpienia wynosi 14 dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa strona trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli/weszła w posiadanie towaru. Ma to zastosowanie również w przypadku przesyłek częściowych, przy czym termin zaczyna upływać wraz z ostatnią przesyłką częściową.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia muszą Państwo poinformować nas

Firma Vistech GmbH
Wolfholzgasse 1
2043 Brunn am Gebirge
Austria
Telefon: +43 (0)2236 315 777
E-Mail: office@vistech.eu

na podstawie odpowiedniego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, telefaksem lub e-mailem) o Państwa decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy.

W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że prześlą Państwo informacje o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

Konsekwencje odstąpienia

Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które są związane z tym, że wybrali Państwo inną niż standardowa formę wysyłki) niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym dostarczono do nas informacje o Państwa odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu płatności korzystamy z takiego samego środka płatności, który stosowali Państwo w transakcji pierwotnej, chyba że ustalono inaczej; w żadnym przypadku nie zostanie naliczona opłata za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu zapłaty do momentu otrzymania z powrotem towaru lub przedłożenia dowodu, że towar został odesłany, w zależności co nastąpi pierwsze.

Towar należy odesłać niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres

Gebrüder Weiss
Leitstand/Lager Vistech
Manker Straße 55
A-3380 Pöchlarn

Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo towar przed upłynięciem czternastu dni.

Kupujący ponosi bezpośrednie koszty odesłania towarów.

Odpowiadają Państwo za utratę wartości towarów wyłącznie wtedy, gdy taka utrata wartości jest spowodowana nieodpowiednim użytkowaniem towaru, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i sposobu funkcjonowaniu towarów.

 

Formularz odstąpienia od umowy

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie poniższego formularza).

Do:
Firma Vistech GmbH
Wolfholzgasse 1
2043 Brunn am Gebirge
Austria
E-mail: office@vistech.eu

– Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie / przez nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)

– Zamówionych w dniu (*) / otrzymanych w dniu (*)

– Nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (wyłącznie w przypadku wiadomości w formie papierowej)

– Data

 (*) niepotrzebne skreślić.