Polityka prywatności

Polityka prywatności

W niniejszej polityce prywatności wyjaśniono sposób, zakres i cel przetwarzania danych osobowych (zwanych dalej „danymi”) w ramach świadczenia naszych usług, a także naszej oferty internetowej oraz związanych z nią stron internetowych, funkcji i treści oraz obecności w internecie, np. na naszych profilach w mediach społecznościowych (dalej zwane łącznie „ofertą internetową”). W odniesieniu do zastosowanej terminologii, np. „przetwarzanie” lub „administrator”, wskazujemy na definicje zawarte w art. 4 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO).

Administrator danych

Vistech Gmbh

Wolfholzgasse 1
A 2345 Brunn am Gebirge

Tel.: +43 (0)2236 315 777
Email: office@vistech.eu

Rodzaje przetwarzanych danych

– Dane inwentaryzacyjne (np. podstawowe dane osobowe, nazwiska i adresy).
– Dane kontaktowe (np. e-mail, numery telefonów).
– Dane treści (np. wprowadzanie tekstu, zdjęcia, filmy).
– Dane o użytkowaniu (np. odwiedzane strony internetowe, zainteresowanie treściami, czasy
dostępu).
– Dane meta/komunikacyjne (np. informacje o urządzeniu, adresy IP).

Kategorie osób, których dane dotyczą

Odwiedzający i użytkownicy oferty internetowej (dalej określamy osoby, których dane dotyczą, łącznie jako „użytkownicy”).

Cel przetwarzania

– Prezentacja oferty internetowej, jej funkcji i treści.
– Udzielanie odpowiedzi na zapytania i komunikacja z użytkownikami.
– Środki bezpieczeństwa.
– Pomiar zasięgu / marketing.

Stosowane definicje

„Dane osobowe” to wszystkie informacje dotyczące zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej (dalej zwana „osobą, której dane dotyczą”). Jako osobę możliwą do zidentyfikowania rozumie się osobę fizyczną, którą można zidentyfikować bezpośrednio lub pośrednio, w szczególności poprzez przypisanie oznaczenia, np. imię i nazwisko, numer identyfikacyjny, dane o lokalizacji, identyfikator internetowy (np. pliki cookies), lub co najmniej jednej szczególnej cechy, która stanowi o tożsamości fizycznej, fizjologicznej, genetycznej, psychicznej, ekonomicznej, kulturowej lub społecznej danej osoby fizycznej.

„Przetwarzanie” oznacza każdy proces przeprowadzany z pomocą lub bez pomocy procedury zautomatyzowanej lub każdą serię procesów w związku z danymi osobowymi. Termin ten ma szerokie znaczenie i praktycznie obejmuje wszystkie sposoby postępowania z danymi.

„Pseudonimizacja” oznacza przetwarzanie danych osobowych w taki sposób, aby nie można ich było przypisać konkretnej osobie, której dane dotyczą, bez wykorzystania dodatkowych informacji, pod warunkiem że te dodatkowe informacje są przechowywane osobno i przy użyciu środków technicznych i organizacyjnych zapewniających, że danych osobowych nie można przypisać do zidentyfikowanej lub możliwej do zidentyfikowania osoby fizycznej.

„Profilowanie” oznacza każdy rodzaj zautomatyzowanego przetwarzania danych, który polega na tym, że dane osobowe są wykorzystywane do oceny określonych aspektów osobowych dotyczących osoby fizycznej, przede wszystkim do analizy i prognozowania aspektów dotyczących pracy, sytuacji ekonomicznej, zdrowia, preferencji, zainteresowań, niezawodności, zachowania, miejsca pobytu lub zmiany pobytu danej osoby fizycznej.

Jako „Administrator” rozumie się osobę fizyczną lub prawną, urząd, instytucję lub inny organ, który samodzielnie lub wspólnie z innymi decyduje o celach i sposobach przetwarzania danych osobowych.

„Podmiot przetwarzający” to osoba fizyczna lub naturalna, urząd, instytucja lub inny organ, który przetwarza dane na zlecenie administratora.

Podstawa prawna

Zgodnie z art. 13 RODO przekazujemy informacje o podstawie prawnej przetwarzania danych. Dla użytkowników w zakresie obowiązywania ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO), tj. UE i EWG, obowiązują następujące zasady, chyba że w polityce prywatności podano podstawę prawną:

  • Podstawą prawną uzyskania zgody jest Art. 6 ust. 1 lit. a oraz Art. 7 RODO;
  • Podstawą prawną przetwarzania w celu świadczenia naszych usług i wdrażania środków umownych, a także odpowiadania na zapytania jest art. 6 ust. 1 lit. b RODO;
  • Podstawą prawną przetwarzania w celu wypełnienia naszych obowiązków prawnych jest art. 6 ust. 1 lit. c RODO;
  • Jeżeli przetwarzanie danych jest wymagane w związku z żywotnymi interesami osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. d RODO.
  • Podstawą prawną wymaganego przetwarzania w celu wykonania zadania, które leży w interesie publicznym lub jest związane ze sprawowaniem władzy publicznej, która została przekazana administratorowi, jest art. 6 ust. 1 lit. e RODO.
  • Podstawą prawną przetwarzania w celu ochrony naszych prawnie uzasadnionych interesów jest art. 6 ust. 1 lit. f RODO.
  • Przetwarzanie danych do celów innych niż te, dla których zostały zgromadzone, jest zgodne z przepisami art. 6 ust. 4 RODO.
  • Przetwarzanie specjalnych kategorii danych (zgodnie z art. 9 ust. 1 RODO) określa się zgodnie z postanowieniami art. 9 ust. 2 RODO.

Środki bezpieczeństwa

Podejmujemy odpowiednie środki techniczne i organizacyjne zgodnie z wymogami prawnymi, uwzględniając aktualny stan techniki, koszty wdrożenia oraz rodzaj, zakres, okoliczności i cele przetwarzania, jak i ewentualne zagrożenia oraz ich skutki dla praw i wolności osób fizycznych w celu zapewnienia poziomu ochrony odpowiedniego do ryzyka.

Środki obejmują w szczególności zapewnienie poufności, integralności i dostępności danych poprzez kontrolowanie fizycznego dostępu do danych, a także dostęp, wprowadzanie, przekazywanie, zabezpieczanie dostępności i rozdzielanie danych. Ponadto ustanowiliśmy procedury, które gwarantują korzystanie z praw przez osoby, których dane dotyczą, usuwanie danych i reagowanie na zagrożenia związane z danymi. Bierzemy również pod uwagę ochronę danych osobowych przy opracowywaniu lub wyborze sprzętu, oprogramowania i procesów, zgodnie z zasadą uwzględniania ochrony danych w fazie projektowania i ustawienia domyślne odpowiednie do ochrony danych.

Współpraca z podmiotami przetwarzającymi, współadministratorami i stronami trzecimi

Jeżeli w ramach naszego przetwarzania ujawniamy dane osobowe innym osobom i firmom (podmiotom przetwarzającym, współadministratorom lub stronom trzecim), przekazujemy je im lub w inny sposób udzielamy dostępu do danych, to jest to możliwe wyłącznie na podstawie ustawowej zgody (np. jeżeli dane są przekazywane stronom trzecim, takim jak dostawca usług płatniczych, w celu wykonania umowy), zgody użytkownika, obowiązku prawnego lub naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku udzielania zleceń, hostów internetowych).

Jeśli ujawniamy, przekazujemy lub w inny sposób dostarczamy dane innym firmom z naszej grupy przedsiębiorstw, to w szczególności w celach administracyjnych, jako prawnie uzasadniony interes, a także na podstawie zgodnej z przepisami prawnymi.

Przekazywanie do państw trzecich

Jeżeli przetwarzamy dane w kraju trzecim (tj. poza Unią Europejską (UE), Europejskim Obszarem Gospodarczym (EOG) lub Konfederacją Szwajcarską) lub w ramach korzystania z usług stron trzecich bądź ujawnienia lub przekazania danych innym osobom lub firmom, to wyłącznie w celu wypełnienia naszego (przed)umownego zobowiązania, na podstawie udzielonej zgody, zobowiązania prawnego lub naszych prawnie uzasadnionych interesów. Z zastrzeżeniem wyraźnie udzielonej zgody lub przekazywania danych wymaganych umownie przetwarzamy lub zlecamy przetwarzanie danych wyłącznie w krajach trzecich o uznanym poziomie ochrony danych, do których należą podmioty przetwarzające w Stanach Zjednoczonych z certyfikatem „Privacy-Shield” lub na podstawie specjalnych gwarancji, np. zobowiązanie umowne w ramach tak zwanych klauzuli ochronnych Komisji UE, certyfikatów lub wiążących wewnętrznych przepisów o ochronie danych (art. 44 do 49 RODO strona informacyjna Komisji UE).

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo do informacji: Mają Państwo prawo uzyskać potwierdzenie, czy dane, które Państwa dotyczą, są przetwarzane oraz informacje na temat tych danych, jak i inne informacje oraz kopie danych zgodnie z przepisami prawnymi.

Prawo do sprostowania: Zgodnie z przepisami prawnymi mają Państwo prawo do żądania uzupełnienia Państwa danych lub sprostowania nieprawidłowych danych.

Prawo do usunięcia danych i ograniczenia przetwarzania: Zgodnie z przepisami prawnymi mają Państwo prawo żądać natychmiastowego usunięcia danych lub, opcjonalnie, ograniczenia przetwarzania danych.

Prawo do przenoszenia danych: Zgodnie z przepisami prawnymi mają Państwo prawo do otrzymania danych, które Państwa dotyczą, w ustrukturyzowanym, powszechnym i nadającym się do odczytu maszynowego formacie lub do żądania przekazania danych innemu administratorowi.

Skarga do organu nadzorczego: Ponadto zgodnie z przepisami prawnymi mają Państwo prawo złożyć skargę do właściwego organu nadzorczego.
Organ ochrony danych w Austrii
Wickenburggasse 8
1080 Wiedeń
T: +43 1 521 52-25 69
E-mail: dsb@dsb.gv.at

Prawo do odstąpienia

Mają Państwo prawo wycofać udzieloną zgodę ze skutkiem na przyszłość.

Prawo do sprzeciwu

Prawo do sprzeciwu: W każdej chwili mają Państw prawo złożyć odstąpienie od przetwarzania danych osobowych z powodów, które wynikają z nietypowej sytuacji na podstawie art. 6 ust. 1 lit e lub f RODO; obowiązuje to również w przypadku profilowania zgodnie z niniejszymi postanowieniami. Jeżeli dane osobowe, które Państwa dotyczą, będą przetwarzane, by oferować marketing bezpośredni, mają Państwo prawo w każdej chwili złożyć odwołanie od przetwarzania danych osobowych, które Państwa dotyczą w celach reklamowych; obowiązuje to również w przypadku profilowania, o ile jest ono związane z takim marketingiem bezpośrednim.

Pliki cookies i prawo do sprzeciwu wobec marketingu bezpośredniego

„Pliki cookie” to małe pliki przechowywane na komputerach użytkowników. W plikach cookie mogą być przechowywane różne informacje. Plik cookie służy przede wszystkim do przechowywania informacji o użytkowniku (lub urządzeniu, na którym plik cookie jest przechowywany) podczas jego wizyty w sklepie internetowym lub po niej. Tymczasowe pliki cookie lub „sesyjne pliki cookie” bądź „przejściowe pliki cookie” to pliki cookie, które są usuwane po opuszczeniu przez użytkownika sklepu internetowego i zamknięciu przeglądarki. Taki plik cookie może zawierać informacje dotyczące np. zawartości koszyka w sklepie internetowym lub status logowania. Pliki cookie określane jako „stałe” są zapisywane na komputerze nawet po zamknięciu przeglądarki. Mogą na przykład zawierać informacje o statusie logowania, gdy użytkownik odwiedza stronę po kilku dniach. Taki plik cookie może również zawierać informacje na temat zainteresowań użytkownika, które są wykorzystywane do zwiększania zasięgu lub w celach marketingowych. „Zewnętrzny plik cookie” oznacza pliki cookie oferowane przez dostawców innych niż administrator oferty online (w przeciwnym razie, jeśli są to tylko pliki cookie administratora, mówimy o „plikach cookie firmy”).

Możemy korzystać z tymczasowych i stałych plików cookie, co zostało wyjaśnione w ramach naszej polityki prywatności.

Jeśli prosimy użytkownika o zgodę na korzystanie z plików cookie (np. w ramach zgody na stosowanie plików cookie), podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. W przeciwnym razie pliki cookie dotyczące danych osobowych użytkownika są przetwarzane zgodnie z poniższymi objaśnieniami w ramach niniejszej polityki prywatności na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tzn. interesu w analizie, optymalizacji i prowadzeniu naszego sklepu internetowego w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. f RODO) lub jeżeli stosowanie plików cookie jest wymagane w celu świadczenia naszych usług umownych zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b RODO lub jeżeli stosowanie plików cookie jest wymagane w celu wykonania zadania leżącego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. e RODO.

Jeśli użytkownicy nie chcą, aby pliki cookie były przechowywane na ich komputerze, mogą wyłączyć odpowiednie opcje w ustawieniach przeglądarki. Zapisane pliki cookie można usunąć w ustawieniach przeglądarki. Wyłączenie plików cookie może prowadzić do ograniczeń funkcji oferty internetowej.

Ogólny sprzeciw wobec korzystania z plików cookie w celach marketingowych można znaleźć na wielu stronach, przede wszystkim jednak w przypadku śledzenia na stronie internetowej w Stanach Zjednoczonych http://www.aboutads.info/choices/ lub na stronie w UE http://www.youronlinechoices.com/. Ponadto zapisywanie plików cookie można wyłączyć w ustawieniach przeglądarki. Należy pamiętać, że nie można wówczas korzystać ze wszystkich funkcji oferty internetowej.

Usuwanie danych

Przetwarzane przez nas dane są usuwane zgodnie z przepisami prawnymi lub ich przetwarzanie jest ograniczone. Jeżeli nie zaznaczono wyraźnie w niniejszej polityce prywatności, przechowywane przez nas dane zostaną usunięte, gdy nie będą już wymagane do realizacji celu, a ich usunięcie będzie możliwe ze względów prawnych.

Jeżeli dane nie zostaną usunięte, ponieważ będą wymagane do innych prawnie dozwolonych celów, ich przetwarzanie będzie ograniczone. Tzn. dane zostaną zablokowane i nie będą przetwarzane do innych celów. Dotyczy to np. danych, które muszą być przechowywane ze względów prawa handlowego lub podatkowego.

Zmiany i aktualizacje polityki prywatności

Prosimy regularnie zapoznawać się z naszą polityką prywatności. Dostosowujemy ją zawsze, gdy wymagają tego zmiany przetwarzania przez nas danych. Poinformujemy Państwa, jeśli zmiany te będą wymagały podjęcia jakichkolwiek działań z Państwa strony (np. udzielenie zgody) lub innego indywidualnego powiadomienia.

Przetwarzanie danych związanych z działalnością

Dodatkowo przetwarzamy
– dane umowy (np. przedmiot umowy, okres obowiązywania, kategorie klientów).
– dane dotyczące płatności (np. dane bankowe, historia płatności)
od naszych klientów, potencjalnych klientów i partnerów w celu świadczenia usług umownych, obsługi klienta, prowadzenia marketingu, reklamy i badań rynkowych.

Przetwarzanie zamówień w sklepie internetowym i konto klienta

Przetwarzamy dane naszych klientów w ramach procesów zamawiania w naszym sklepie internetowym, aby umożliwić im wybór i zamówienie wybranych produktów oraz usług, a także dokonania płatności, zrealizowania dostawy lub realizacji.

Przetwarzane dane obejmują dane inwentaryzacyjne, dane kontaktowe, dane umowy, dane dotyczące płatności, a także dane dotyczące naszych klientów, potencjalnych klientów i partnerów. Przetwarzanie odbywa się w celu świadczenia usług umownych w ramach prowadzenia sklepu internetowego, fakturowania, dostawy i obsługi klienta. Korzystamy z sesyjnych plików cookie do przechowywania zawartości koszyka i ze stałych plików cookie do zapisywania statusu logowania.

Przetwarzamy dane w celu realizacji naszych usług oraz wykonywania czynności umownych (np. realizacji procesów zamówień), a także w zakresie wymaganym przez prawo (np. prawnie wymagana archiwizacja transakcji w celach handlowych i podatkowych). Informacje oznaczone jako wymagane są niezbędne w celu zawarcia i realizacji umowy. Stronom trzecim ujawniamy dane wyłącznie w celu realizacji dostawy, płatności lub na podstawie zezwoleń i zobowiązań prawnych, a także na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, o którym informujemy w niniejszej polityce prywatności (np. doradcom prawnym i podatkowym, instytucjom finansowym, firmom przewozowym oraz organom państwowym).

Użytkownicy mogą opcjonalnie utworzyć konto użytkownika, które pozwala uzyskać wgląd w złożone zamówienia. W ramach rejestracji użytkownicy podają wymagane dane. Konta użytkowników nie są publiczne i nie mogą być indeksowane przy użyciu wyszukiwarek. Jeśli użytkownik usunie swoje konto użytkownika, jego dane dotyczące konta zostaną usunięte z zastrzeżeniem, że ich przechowywanie jest konieczne ze względu prawa handlowego lub podatkowego. Informacje na koncie klienta są zapisane do momentu ich usunięcia i archiwizowane w przypadku zobowiązania prawnego lub naszego prawnie uzasadnionego interesu (np. w przypadku sporów prawnych). Użytkownicy mają obowiązek zabezpieczyć swoje dane w przypadku rozwiązania umowy przed jej zakończeniem.

W ramach rejestracji i późniejszego logowania oraz korzystania z naszych usług internetowych zapisujemy adres IP oraz czas wykonywania czynności przez użytkownika. Dane są zapisywane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu oraz w celu ochrony użytkownika przed nadużyciem lub korzystaniem z danych przez osoby nieupoważnione. Zasadniczo dane nie są przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do dochodzenia naszych roszczeń prawnych jako prawnie uzasadnionego interesu lub istnieje w związku z tym obowiązek prawny.

Dane są usuwane po wygaśnięciu ustawowej gwarancji lub innych praw bądź zobowiązań umownych (np. roszczenia z tytułu płatności lub zobowiązania do realizacji umów z klientami), przy czym konieczność przechowywania danych jest weryfikowana co trzy lata. W przypadku przechowywania danych na podstawie ustawowych obowiązków archiwizacji, dane są usuwane po wygaśnięciu tego zobowiązania.

Administracja, rachunkowość finansowa, organizacja biura, zarządzanie kontaktami

Przetwarzamy dane w ramach czynności administracyjnych, a także organizacji naszej firmy, rachunkowości finansowej i przestrzegania obowiązków prawnych, takich jak archiwizacja. Przetwarzamy te same dane, które przetwarzamy w ramach świadczenia naszych usług umownych. Dane są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO, art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Przetwarzane są dane klientów, potencjalnych klientów, partnerów i odwiedzających stronę. Cel i nasz interes w przetwarzaniu danych dotyczy administracji, rachunkowości, organizacji biura, archiwizacji danych, czyli zadań, które są służą do utrzymania naszej działalności, realizacji naszych zadań i świadczenia naszych usług. Usuwanie danych w odniesieniu do usług umownych i komunikacji jest zgodne z informacjami określonymi w czynnościach w zakresie przetwarzania.

Ujawniamy i przekazujemy dane administracji finansowej, doradcom, np. doradcom podatkowym lub audytorom, oraz dostawcom usług płatniczych.

Ponadto na podstawie naszego interesu handlowego przechowujemy dane dotyczące dostawców, organizatorów i innych partnerów, np. w celu późniejszego nawiązania kontaktu. Dane związane z firmą przechowujemy zazwyczaj w sposób trwały.

Kontakt

W przypadku nawiązania kontaktu (np. za pośrednictwem formularza kontaktowego, drogą mailową, telefoniczną lub przez media społecznościowe) dane użytkowników są przetwarzane w celu udzielenia odpowiedzi na zapytanie zgodnie z art. 6 ust. 1 lit. b (w ramach stosunków umownych/przedumownych), art. 6 ust. 1 lit. f (inne zapytania) RODO. Dane użytkowników mogą być zapisywane w systemie zarządzania klientami („system CRM”) lub w podobnym systemie.

Usuwamy zapytania, jeśli nie są już potrzebne. Konieczność przechowywania sprawdzamy co dwa lata. Ponadto obowiązują ustawowe zobowiązania archiwizacji.

Google Analytics

Korzystamy z Google Analytics, usługi analizy internetowej świadczonej przez Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia („Google”). Google korzysta z plików cookies. Zebrane za pośrednictwem plików cookies informacje o korzystaniu ze strony internetowej przez użytkownika są zazwyczaj przenoszone na serwer Google w Stanach Zjednoczonych i tam zapisywane.

Google korzysta z tych informacji w naszym imieniu w celu oceny korzystania z naszej oferty internetowej przez użytkowników, aby opracować raporty dotyczące aktywności w ramach tej oferty oraz aby świadczyć inne usługi związane z korzystaniem z oferty i inne usługi internetowe. Z przetworzonych danych można utworzyć pseudonimizowane profile użytkowników.

Używamy Google Analytics tylko z aktywowaną anonimizacją IP. Oznacza to, że Google skróci adres IP użytkownika na terenie państw członkowskich Unii Europejskiej oraz w państwach członkowskich porozumienia o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Wyłącznie w wyjątkowych przypadkach Google przenosi pełny adres IP do Stanów Zjednoczonych i tam go skraca.

Przekazany przez przeglądarkę użytkownika adres IP nie jest łączony z innymi danymi Google. Użytkownicy mogą wyłączyć zapisywanie plików cookie przy użyciu odpowiednich ustawień przeglądarki. Użytkownicy mogą również uniemożliwić Google gromadzenie danych generowanych przez plik cookie i związanych z korzystaniem z oferty internetowej oraz przetwarzaniem tych danych przez Google, pobierając i instalując wtyczkę do przeglądarki dostępną pod następującym linkiem: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

Jeśli prosimy użytkownika o zgodę (np. w ramach zgody na stosowanie plików cookie), podstawą prawną przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a. RODO. W przeciwnym razie dane osobowe użytkowników są przetwarzane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. interes w analizie, optymalizacji i obsłudze naszej oferty w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO).

W przypadku danych przetwarzanych w Stanach Zjednoczonych informujemy, że Google posiada certyfikat Privacy Shield, a tym samym gwarantuje, że stosuje się do europejskiego prawa ochrony danych (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

Więcej informacji na temat wykorzystania danych przez Google, ustawień i odstąpienia można znaleźć w polityce prywatności Google (https://policies.google.com/privacy) oraz w ustawieniach wyświetlania reklam przez Google (https://adssettings.google.com/authenticated).

Dane osobowe użytkowników zostaną usunięte lub zanonimizowane po 14 miesiącach.

Włączenie usług i treści stron trzecich

W ramach naszej oferty internetowej korzystamy na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu (tj. interes w analizie, optymalizacji i obsłudze naszej oferty w rozumieniu art. 6 ust. 1 lit. RODO) z treści lub usług dostawców zewnętrznych w celu włączenia ich treści lub usług, takich jak nagrania wideo czy czcionki (dalej zwane „treścią”).

Przyjmuje się, że dostawcy zewnętrzni tych treści widzą adres IP użytkownika, ponieważ bez adresu IP nie mogliby wysłać treści do jego przeglądarki. Adres IP jest zatem wymagany do wyświetlenia treści. Dokładamy wszelkich starań, aby korzystać wyłącznie z takich materiałów, których dostawcy wykorzystują adres IP tylko do dostarczania treści. Dostawcy zewnętrzni mogą również wykorzystywać tak zwane znaczniki pikselowe (niewidoczna grafika, znana również jako „web beacons”) do celów statystycznych lub marketingowych. „Znaczników pikselowych” można użyć do oceny informacji, takich jak ruch odwiedzających na danej stronie. Ponadto w plikach cookie na urządzeniu użytkownika mogą być przechowywane informacje pseudonimizowane, zawierające między innymi informacje techniczne o przeglądarce i systemie operacyjnym, strony internetowe z odnośnikami, czas wizyty na stronie oraz pozostałe dane dotyczące korzystania z oferty internetowej, jak i mogą być połączone z takimi informacjami z innych źródeł.

Czcionki Google

Korzystamy z czcionek („Czcionki Google”) od dostawcy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Według Google dane użytkownika są wykorzystywane wyłącznie w celu wyświetlania czcionek w przeglądarce użytkownika. Włączenie usługi odbywa się na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu w technicznie bezpiecznym, bezobsługowym i wydajnym korzystaniu z czcionek, ich jednolitej prezentacji oraz uwzględnieniu możliwych ograniczeń licencyjnych w związku z korzystaniem z nich. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/.

Google Maps

Korzystamy z map w ramach usługi „Google Maps” od dostawcy Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia. Przetwarzane dane mogą obejmować w szczególności adresy IP i dane lokalizacyjne użytkowników, które nie są gromadzone bez ich zgody (zwykle odbywa się to w ramach ustawień na urządzeniach mobilnych). Dane mogą być przetwarzane w Stanach Zjednoczonych. Polityka prywatności: https://www.google.com/policies/privacy/, Opt-Out: https://adssettings.google.com/authenticated.