OWU

Ogólne warunki handlowe (OWH)

Vistech GmbH

Obowiązują od 01.2020

Vistech GmbH
Wolfholzgasse 1
A 2345 Brunn am Gebirge

Tel.: +43 (0)2236 315 777
E-mail: office@vistech.at

Rejestr firm
FN 341153x
Sąd okręgowy Wiedeń

Numer VAT
ATU65485478

Członek izby handlowej Ö
Działalność handlowa

1. Zakres obowiązywania

1.1 Poniższe ogólne warunki handlowe (dalej zwane OWH) mają zastosowanie do wszystkich umów sprzedaży zawartych pomiędzy Vistech GmbH (dalej zwana Vistech) jako sprzedawcą rozrzutników elektronicznych, siewników pneumatycznych i akcesoriów, a klientami za pośrednictwem sklepu internetowego prowadzonego przez Vistech. Niniejsze OWH stanowią również podstawę wszystkich przyszłych umów sprzedaży zawieranych pomiędzy Vistech a Klientami.

1.2 Niniejsze OWH mają wyłączne zastosowanie. Zmiany i uzupełnienia niniejszych OWH wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności. Obowiązuje to również w przypadku rezygnacji z formy pisemnej. Porozumienia w formie ustnej są nieważne.

1.3 Składając zamówienie, klient akceptuje niniejsze Ogólne warunki handlowe i stosuje się do nich.

1.4 Umowy, zamówienia i negocjacje są w języku niemieckim.

2. Obowiązywanie umowy sprzedaży

2.1 Produkty oferowane w sklepie Vistech (rozrzutniki elektryczne, siewniki pneumatyczne, akcesoria i części zamienne) stanowią zaproszenie do oferty.

2.2 Wszystkie umowy Vistech mają charakter niezobowiązujący. W szczególności prezentacja towarów w sklepie nie stanowi wiążącej oferty Vistech, jest wyłącznie zaproszeniem do złożenia oferty. Zdjęcia, rysunki mają wyłącznie charakter poglądowy, chyba że dla danego produktu została określona wiążąca, stała wartość. Klient akceptuje niewielkie i obiektywnie uzasadnione zmiany.

2.3 Zamówienie klienta stanowi wiążącą ofertę.

2.4 Zamówienie jest składane w następujący sposób:

 • Wybór towaru
 • Wprowadzenie danych osobowych w celu złożenia zamówienia w sklepie internetowym (tytuł, imię, nazwisko, nazwa firmy (opcjonalnie), ulica, numer domu, kod pocztowy, miasto, kraj, adres e-mail, telefon (opcjonalnie)).
 • Zapoznanie się z przedumownymi informacjami dla konsumentów (§ 8 ust. 1 i 2 ustawy o ochronie konsumentów), o ile nie są widoczne przy produkcie.
 • Wybór formy płatności (bezpośredni przelew bankowy, karta kredytowa (Visa lub MasterCard) lub przelew natychmiastowy)
 • Zatwierdzenie OWH, postanowień dotyczących odstąpienia od umowy i polityki prywatności
 • Sprawdzenie danych w koszyku
 • Wiążące odesłanie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Kup teraz”

2.5 Składając zamówienie w sklepie internetowym, klient w sposób wiążący składa ofertę zawarcia umowy kupna na towary w koszyku. Wraz z odesłaniem zamówienia klient akceptuje przedumowne informacje dla konsumentów i OWH, stanowiące stosunek prawny z Vistech.

2.6 Vistech może albo przyjąć ofertę, albo ją odrzucić, odsyłając stosowne oświadczenie do klienta drogą mailową lub pocztową. Obowiązuje to między innymi w przypadku pośrednich zmian cen lub wszelkich pomyłek bądź błędów technicznych w sklepie internetowym, katalogach produktów, cennikach lub innych dokumentach. Wyłącza się odpowiedzialność Vistech za takie błędy lub zmiany cen.

2.7 Składając zamówienie, klient otrzymuje automatycznie generowane potwierdzenie, które zawiera wszystkie istotne dane zamówienia, w szczególności adres faktury i dostawy, liczbę i cenę jednostkową zamówionych towarów oraz cenę łączną. Potwierdzenie to służy klientowi wyłącznie za dowód skutecznego wpłynięcia zamówienia i nie stanowi jego akceptacji.

2.8 Zamówienie jest akceptowane wedle naszego uznania w ciągu 14 dni od złożenia zamówienia poprzez odesłanie potwierdzenia zamówienia za pośrednictwem poczty, faksu, e-maila lub, jeśli istnieje możliwość zrealizowania dostawy w tym terminie, bezpośrednio poprzez odesłanie zamówionego terenu.

2.9 Jeżeli Vistech nie prześle potwierdzenia zamówienia lub zamówionego towaru w terminie podanym w punkcie 2.8, oznacza to, wiążący termin klienta upłynął, a umowa sprzedaży nie doszła do skutku.

2.10 Jeżeli dostarczenie towarów lub powiadomień za pośrednictwem wskazanego przez klienta sposobu (np. e-mail, adres, numer faksu, adres pocztowy) nie jest możliwe z przyczyn niezależnych od Vistech (np. nieprawidłowe dane lub zmiany), Vistech nie ponosi odpowiedzialności za niepowodzenie doręczenia towaru lub powiadomień.

2.11 Vistech wyraźnie zastrzega sobie prawo do zmiany, uzupełnienia lub usunięcia części stron lub całej oferty bez osobnego ogłoszenia bądź do czasowego lub stałego zaprzestania publikacji.

3. Terminy i warunki dostawy

3.1 Ceny towarów oferowanych przez Vistech obejmują koszty wysyłki oraz inne koszty, np. cło.

3.2 Jeżeli nie ma możliwości natychmiastowego dostarczenia wszystkich zamówionych towarów, Vistech może wedle własnego uznania dostarczyć dostępne towary, a pozostałe w późniejszym czasie.

3.3 Zasadniczo dostawa jest realizowana przez kuriera. Vistech zastrzega sobie prawo do dostarczenia towaru innym sposobem.

3.4 Standardowo dostawa jest realizowana w mniej niż 7 dni roboczych od potwierdzenia zamówienia, a w przypadku artykułów dostępnych w magazynie w ciągu 1–2 dni roboczych. Jeżeli towary nie są dostępne w magazynie, termin dostawy może wynosić do 30 dni od daty zamówienia.

3.5 Po wysłaniu towaru ryzyko utraty lub uszkodzenia przechodzi na konsumenta dopiero po dostarczeniu towarów do konsumenta lub wyznaczonej przez niego strony trzeciej, innej niż przewoźnik. Jeżeli konsument sam zawarł umowę transportu, ryzyko przechodzi już w momencie przekazania towaru do przewoźnika. W przypadku braku innych umów konsument nabywa własność towarów w momencie przeniesienia ryzyka.

4. Warunki płatności i wysyłki

Nasze ceny są cenami loco, uwzględniają 20% podatku od sprzedaży. Nie uwzględniają kosztów transportu.

4.1 Metody płatności

Oferujemy Państwu następujące metody płatności: Należy wybrać najbardziej dogodną formę zapłaty. Koszty wysyłki częściowo zależą od wybranej metody płatności.

 • Przedpłata
  Kwotę całkowitą zamówienia należy przesłać na nasze konto:
  Vistech GmbH
  Wolfholzgasse 1
  A 2345 Brunn am Gebirge
  E-mail: office(at)vistech.eu
  Posiadacz rachunku:
  Vistech GmbH
  IBAN: AT65 2022 1072 0001 1430
  BIC: SP HN AT 21

Towar zostanie wysłany po wpłynięciu środków.

 • PayPal
  Oferujemy również płatność za pośrednictwem serwisu PayPal.
 • Karta kredytowa
  Płatność można zrealizować przy użyciu karty MasterCard lub Visa.
 • Przelew natychmiastowy

 

5. Gwarancja i odszkodowanie

5.1 Okres gwarancji dla wszystkich dostarczanych przez nas produktów i towarów wynosi 24 miesiące, o ile nie ustalono inaczej. Okres gwarancji rozpoczyna się z datą faktury.
Roszczenia gwarancyjne:

 • Połączone zespoły stalowe, których nie można zdemontować: 2 lata gwarancji
 • Silniki elektryczne: 1 rok gwarancji lub 100 godzin pracy przez maks. 2 lata
 • Moduły sterujące: 2 lata gwarancji

Należy natychmiast poinformować nasz dział obsługi klienta o reklamacji. Vistech nie ponosi żadnej odpowiedzialności w przypadku, gdy urządzenie nie jest używane prawidłowo lub nie było używane zgodnie z przeznaczeniem!

5.2 Jeżeli zgodnie z § 377 ust. 1 HGB zakup jest transakcją handlową dla klienta, klient musi sprawdzić towar natychmiast po otrzymaniu i niezwłocznie poinformować Vistech o ewentualnych wadach.

5.3 W przypadku wady towaru, za którą odpowiada Vistech, Vistech jest wedle własnego uznania zobowiązany do usunięcia wady lub dostarczenia zamiennika.

5.4 W przypadku roszczenia gwarancyjnego Vistech ma prawo skierować klienta bezpośrednio do producenta, jeśli szkoda nie została spowodowana przez pracowników Vistech, a dochodzenie roszczenia bezpośrednio u producenta nie stanowi nieuzasadnionego dodatkowego wysiłku dla kupującego.

5.5 Jeżeli nie uda się usunąć wady lub Vistech nie będzie miał możliwości dostarczyć zamiennika, klient ma prawo żądać obniżenia ceny lub zmiany w przypadku istotnej wady lub do obniżenia ceny w przypadku nieistotnej wady. Wszelkie dalsze roszczenia są wykluczone.

5.6 Vistech ponosi odpowiedzialność wyłącznie za szkody spowodowane umyślnym zaniedbaniem, z wyjątkiem szkód osobowych.

5.7 Strona poszkodowana musi udowodnić zaistnienie niewielkiego lub rażącego zaniedbania, o ile nie prowadzi działalności handlowej. Zastąpienie szkody następczej (wady), a także innych szkód majątkowych, strat finansowych i szkód poniesionych przez strony trzecie wobec klienta jest wykluczone.

6. Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy

6.1 Mają Państwo prawo, aby w ciągu czternastu dni odstąpić od niniejszej umowy bez podania przyczyny.

6.2 Termin odstąpienia wynosi czternaście dni od dnia, w którym Państwo lub wyznaczona przez Państwa strona trzecia, która nie jest przewoźnikiem, weszli/weszła w posiadanie towaru. Ma to zastosowanie również w przypadku przesyłek częściowych, przy czym termin zaczyna upływać wraz z ostatnią przesyłką częściową.

W celu skorzystania z prawa do odstąpienia muszą Państwo poinformować nas

Firma Vistech GmbH
Wolfholzgasse 1
2043 Brunn am Gebirge
Austria
Telefon: +43 (0)2236 315 777
E-Mail: office@vistech.eu

na podstawie odpowiedniego oświadczenia (np. list wysłany pocztą, telefaksem lub e-mailem) o Państwa decyzji odstąpienia od niniejszej umowy. W tym celu można skorzystać z załączonego przykładowego formularza odstąpienia od umowy.

6.3 W celu zachowania terminu odstąpienia wystarczy, że prześlą Państwo informacje o skorzystaniu z prawa do odstąpienia przed upływem terminu odstąpienia.

6.4 Konsekwencje odstąpienia: Jeżeli odstąpią Państwo od niniejszej umowy, zwrócimy Państwu wszystkie płatności, które od Państwa otrzymaliśmy, wraz z kosztami dostawy (z wyjątkiem kosztów dodatkowych, które są związane z tym, że wybrali Państwo inną niż standardowa formę wysyłki) niezwłocznie i najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym dostarczono do nas informacje o Państwa odstąpieniu od umowy. W celu dokonania zwrotu płatności korzystamy z takiego samego środka płatności, który stosowali Państwo w transakcji pierwotnej, chyba że ustalono inaczej; w żadnym przypadku nie zostanie naliczona opłata za zwrot płatności. Możemy odmówić zwrotu zapłaty do momentu otrzymania z powrotem towaru lub przedłożenia dowodu, że towar został odesłany, w zależności co nastąpi pierwsze.

6.5 Towar należy odesłać niezwłocznie, a najpóźniej w ciągu czternastu dni od dnia, w którym poinformowali nas Państwo o odstąpieniu od niniejszej umowy, na adres

Gebrüder Weiss
Leitstand/Lager Vistech
Manker Straße 55
A-3380 Pöchlarn

Termin jest zachowany, jeśli odeślą Państwo towar przed upłynięciem czternastu dni.

6.6 Kupujący ponosi bezpośrednie koszty odesłania towarów.

6.7 Odpowiadają Państwo za utratę wartości towarów wyłącznie wtedy, gdy taka utrata wartości jest spowodowana nieodpowiednim użytkowaniem towaru, które nie jest konieczne do sprawdzenia jakości, właściwości i sposobu funkcjonowaniu towarów.

6.8 Formularz odstąpienia od umowy

(Jeżeli chcą Państwo odstąpić od umowy, prosimy o wypełnienie i odesłanie poniższego formularza).

Do:
Firma Vistech GmbH
Wolfholzgasse 1
2043 Brunn am Gebirge
Austria
E-mail: office@vistech.eu

– Niniejszym odstępuję/odstępujemy (*) od zawartej przeze mnie / przez nas (*) umowy zakupu następujących towarów (*)

– Zamówionych w dniu (*) / otrzymanych w dniu (*)

– Nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (wyłącznie w przypadku wiadomości w formie papierowej)

– Data

(*) niepotrzebne skreślić.

 

7. Odstąpienie od umowy z innego powodu

7.1 W przypadku naruszenia umowy przez klienta, przede wszystkim opóźnienia w płatności, Vistech ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu towaru. W przypadku naruszenia zobowiązania podanego Vistech ma prawo odstąpić od umowy i żądać zwrotu towaru, jeśli Vistech nie może oczekiwać stosowania się do umowy.

7.2 Takie odstąpienie nie narusza prawa Vistech do odszkodowania z powodu niewykonania umowy. Ponadto klient jest winny Vistech odpowiednią opłatę za korzystanie z towaru.

7.3 W przypadku odstąpienia od umowy zgodnie z punktem 7.1 Vistech może wedle własnego uznania żądać zryczałtowanego odszkodowania w wysokości kwoty faktury lub faktycznie poniesionej szkody.

7.4 Jeżeli klient odstąpi od umowy bez powodu lub zażąda jej rozwiązania, Vistech może wedle własnego uznania żądać dopełnienia umowy lub wyrazić zgodę na jej rozwiązanie. W drugim przypadku klient jest zobowiązany wedle uznania Vistech do zapłaty zryczałtowanego odszkodowania w wysokości kwoty faktury lub faktycznie poniesionej szkody.

7.5 Jeżeli dojdzie do rozwiązania umowy zgodnie z punktem 7 (za obopólną zgodą lub w inny uzasadniony sposób), klient niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 14 dni, zwróci zamówione towary Vistech na własne ryzyko i koszt.
Adres zwrotny to:

Gebrüder Weiss
Leitstand/Lager Vistech
Manker Straße 55
A-3380 Pöchlarn

8. Gwarancja

8.1 Vistech udziela gwarancji zgodnie z przepisami ustawowymi.

8.2 Vistech nie udziela klientowi żadnej gwarancji w sensie prawnym. Gwarancje producenta pozostają nienaruszone.

9. Ograniczenia odpowiedzialności

9.1 Roszczenia odszkodowawcze są ograniczone do szkód, które Vistech spowodował umyślnie lub w wyniku rażącego zaniedbania. Roszczenia odszkodowawcze w przypadku lekkiego zaniedbania są wykluczone.

9.2 Wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy roszczeń wynikających z ustawy o odpowiedzialności za produkt. Ponadto wyłączenie odpowiedzialności nie dotyczy szkód spowodowanych przez Vistech, które doprowadziły do uszkodzenia ciała lub zdrowia bądź utraty życia.

9.3 Vistech ponosi odpowiedzialność wyłącznie za własne treści na stronie sklepu internetowego. Vistech nie ponosi odpowiedzialności za treści na stronach otwieranych przy użyciu odnośników. Vistech nie przyjmuje treści stron trzecich jako własnych. Jeśli Vistech uzyska informacje o treściach niezgodnych z prawem na zewnętrznych stronach internetowych, Vistech natychmiast zablokuje dostęp do tych stron.

10. Prawo autorskie, zmiana adresu

10.1 Plany, szkice lub inna dokumentacja techniczna, podobnie jak próbki, katalogi, prospekty, rysunki i podobne zawsze pozostają własnością Vistech. Klient nie otrzymuje żadnych praw do użytkowania ani eksploatacji.

10.2 Klient jest zobowiązany do powiadomienia Vistech o zmianie adresu zamieszkania, o ile obie strony nie zrealizowały w pełni zawartej umowy. W przypadku braku informacji oświadczenia są uznawane za dostarczone, jeśli zostaną wysłane na ostatni podany adres.

11. Ochrona danych

11.1 Dane klienta nie będą przekazywane stronom trzecim, chyba że jest to konieczne do wykonania umowy, w szczególności transakcji płatniczych.

11.2 Dane gromadzone w ramach prowadzenia sklepu internetowego są zbierane i przechowywane elektronicznie w następujących celach: realizacja zamówień, wysyłka, fakturowanie, sporządzanie statystyk, marketing.

11.3 Klient może w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na otrzymywanie informacji drogą elektroniczną.

12. Płatności kartą kredytową

12.1 Vistech korzysta z usług zewnętrznego dostawcy (SIX Payments) do rozliczeń za pomocą kart kredytowych.

12.2 Informacje o karcie kredytowej nie są przechowywane w systemach Vistech.

12.3 Informacje o karcie kredytowej są przesyłane do SIX Payments za pośrednictwem bezpiecznego połączenia (SSL lub SET).

13. Postanowienia końcowe

13.1 Wszystkie zawarte przez nas umowy sprzedaży podlegają wyłącznie prawu austriackiemu, z wyłączeniem Konwencji Narodów Zjednoczonych o umowach międzynarodowej sprzedaży towarów.

13.2 Miejscem realizacji umowy jest 2345 Brunn am Gebirge.

13.3 Do niniejszej umowy zastosowanie ma prawo austriackie. Jeżeli strona umowy jest konsumentem, zastosowanie mają również przepisy prawa obowiązujące w kraju jego zwykłego pobytu.

13.4 Miejscem rozwiązywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest Wiedeń, o ile strona umowy jest przedsiębiorcą.

13.5 Jeżeli stroną umowy jest konsument, który posiada w kraju miejsce zamieszkania, stałego pobytu lub zatrudnienia, miejscem rozwiązywania sporów wynikających z niniejszej umowy jest sąd właściwy dla miejsca zamieszkania, stałego pobytu lub zatrudnienia konsumenta.

Alternatywne rozwiązywanie sporów zgodnie z art. 14 ust. 1 rozporządzenia w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich (ODR-VO) i § 36 ustawy o pozasądowym rozwiązywaniu sporów (VSBG):

Komisja Europejska udostępniła platformę do rozwiązywania sporów online pod adresem https://ec.europa.eu/consumers/odr. Nie jesteśmy zobowiązani ani gotowi do uczestniczenia w postępowaniu spornym przed jednostką rozwiązywania polubownego sporów konsumenckich.